Ketenpartners ondertekenen suïcidepreventieplan jongeren

Betere herkenning van signalen van suïcidaal gedrag bij jongeren en handvatten om daarna adequaat en efficiënt te handelen. Dat is het doel van het Suïcidepreventieplan voor jongeren, een gezamenlijk initiatief van verschillende ketenpartners (waaronder de MJD), verzameld in de werkgroep Suïcidepreventie bij jongeren. Het preventieplan bestaat uit een stappenplan en de handleiding Suïcidepreventie.

Belangrijke doodsoorzaak

Onder jongeren is suïcide één van de belangrijkste doodsoorzaken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek schommelt het aantal suïcides in de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar het laatste decennium tussen de 40 en 60 jongeren per jaar. Dit is een toename ten opzichte van eerdere decennia. In de provincie Groningen ligt het gemiddelde aantal suïcides bovendien boven het landelijk gemiddelde.

Samenwerking

Gezien het belang van preventie van suïcide onder jongeren en de betrokkenheid van de vele partners is de totstandkoming van het stappenplan en de handleiding een belangrijke mijlpaal. Het stappenplan wordt ingezet bij vermoedens van suïcidaal gedrag en geeft de professionals een instrument in handen om suïcidaal gedrag sneller te herkennen en adequater en efficiënter te handelen.

Landelijke proeftuin

De gemeente Groningen is één van de zes landelijke proeftuinen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarbij deelnemers binnen en buiten de zorg in lokale netwerken werken aan veilige en efficiënte suïcidepreventie. De deelnemende organisaties voor professionals in het onderwijs en zorgverleners in de eerste lijn, hebben het preventieplan voor jongeren ontwikkeld.

Leden van de werkgroep Suïcidepreventie bij jongeren zijn: Accare, WIJ Groningen, GGD Groningen, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01, Molendrift, Leger des Heils, Noorderpoort, Stichting MJD/(Jimmy’s), Lentis-Jonx, OCRN, Stichting Elker – Het Poortje, huisartsen en Gemeente Groningen.